ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายตอฮา เจะแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายตอฮา เจะแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายสับรี อาแซ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายสับรี อาแซ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอัสมาดี มาหะมะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอัสมาดี มาหะมะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอาหะมะ ดอเลาะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอาหะมะ ดอเลาะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112