องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565
โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565
อบต.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2565
ซ่อมไฟสาธารณะบ้านดินเสมอ หมู่ที่ 1
ซ่อมไฟสาธารณะบ้านปาเส หมู่ที่ 2
โครงการมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ประจำปี 2564
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564 (รอบ 2)
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้ายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ(ใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.

สถิติ sitemap
วันนี้ 308
สัปดาห์นี้1,466
เดือนนี้9,738
ปีนี้116,856
ทั้งหมด222,026


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
12/05/2565
18/05/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
12/05/2565
18/05/2565
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
กพส.
18/05/2565
18/05/2565
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
18/05/2565
18/05/2565
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กพส.
18/05/2565
18/05/2565
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กศ.
12/05/2565
18/05/2565
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[เอกสาร]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ