ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ(ใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดหน้า ชรบ.-บ้านนูรมา หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาเต๊ะ ม.4 กระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาเปิด หน้าชรบ-บ้านนูรมา ม.3 บ้านตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองท่ารถ หมู่ที่ 1 บ้านดินเสมอ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดหมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาเส หมู่ที่ 2 บ้านปาเส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรวงทอง หนักทอง – สะพานพ่อเทพ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ – พร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีตีลีเมาะ – บ้านอามิ สาและ หมูที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านการีหม๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ – กอตอ หมู่ที่ 4 บ้านบิลยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะพา – บ้านนางวิพา หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46