info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
เดือนนี้ 6,021
เดือนที่แล้ว 12,906
ทั้งหมด 44,220

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.๓) ตามมาตรา ๓๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอความร่วมมือปิดประกาศโปสเตอร์ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
description ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รณรงค์การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วย 3Rs ช่วยชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
description ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
description ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
description ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
นายอาหะมัดอัสลาม ฮาแว
นายก อบต.ตะโละไกรทอง
โทร : 0810956324
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน