ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้ายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศ การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file แผ่นพับความรู้ รู้ทันภัยยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
photo เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
description ผลการติดตามประเมินผลแนพัฒนาท้องถิ่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
photo รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.๓) ตามมาตรา ๓๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
photo ขอความร่วมมือปิดประกาศโปสเตอร์ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลข้อมูลตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้อนเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79