ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
apps โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
account_box ผู้บริหารท้องถิ่น
account_box นักบริหาร-อบต
(นางมาลี ศุกร์เพ็ง)
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.
โทร : 0817489874
(นางมาลี ศุกร์เพ็ง)
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.
โทร : 0817489874
นางมาลี ศุกร์เพ็ง
รองปลัด อบต.
โทร : 0817489874
นางมาลี ศุกร์เพ็ง
รองปลัด อบต.
โทร : 0817489874
account_box ฝ่ายสภา
account_box สำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมะเปาซี นาเซ)
ลูกจ้างเหมา
(นายมะเปาซี นาเซ)
ลูกจ้างเหมา
(นายอภิชาติ แวดามิ)
ลูกจ้างเหมา
(นายอภิชาติ แวดามิ)
ลูกจ้างเหมา
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
ลูกจ้างเหมา
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
ลูกจ้างเหมา
(นายสับรี หะมะ)
ลูกจ้างเหมา
(นายสับรี หะมะ)
ลูกจ้างเหมา
(นายฮานี สาและ)
ลูกจ้างเหมา
(นายฮานี สาและ)
ลูกจ้างเหมา
account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยารูดา เจะเซ็ง
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวยารูดา เจะเซ็ง
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสุณีย์ บัวโรย
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสุณีย์ บัวโรย
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายมูหามะมูกาวี ตาเละ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายมูหามะมูกาวี ตาเละ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวอิลฮัม ฮาแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวอิลฮัม ฮาแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวซูฮายนี มะลี
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายตอฮา เจะแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายตอฮา เจะแว
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายสับรี อาแซ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายสับรี อาแซ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอัสมาดี มาหะมะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอัสมาดี มาหะมะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอาหะมะ ดอเลาะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายอาหะมะ ดอเลาะ
ลูกจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77