องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
apps โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
account_box ผู้บริหารท้องถิ่น
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0611765666
นายกุศล แก้วเอียด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0980212562
นางสาวนัสรินทร์ สาและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0980707499
นายอัลมูบาร๊อก ดอเลาะ
เลขานุการ
โทร : 0892960696
account_box นักบริหาร-อบต
นายฟาอีส เบญญามีน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 081ึุุ7663071
นางมาลี ศุกร์เพ็ง
รองปลัด อบต.
โทร : 0811890708
account_box ฝ่ายสภา
นายนิมะ นาเซ
ประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0899764542
นายวนิชย์ ขวัญนุ้ย
รองประธานสภาฯ อบต
โทร : 0612140718
นางสายฝน ทองมี
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0936212371
นายลาเต๊ะ แคเม๊าะ
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0935896286
นายอับดุลฮาเรส เจ๊ะแว
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0932700710
นายมะรอสะนี ลอมา
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0810933809
นายอุดม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0822626592
นายมูหะหมัดไซฟูดิน แม
เลขานุการสภาฯ อบต.
โทร : 0937301898
account_box สำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0847479020
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวซานีซา หะยีวาเตะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวอัลฟา โตะละ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมะเปาซี นาเซ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ แวดามิ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสับรี หะมะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายฮานี สาและ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสูไลมาน สูดิง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายโมฮาหมัด เจ๊ะเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมายีหย๊ะ มะเด็ง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกุลิสรา นุ้ยแก้ว)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวฮาอีละห์ นาเซ)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวณัฐสุดา ดินแดง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
โทร : 0832617883
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฟิตตรี ดูลาสะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0883927714
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสุณีย์ บัวโรย)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวอิลฮัม ฮาแว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวซูฮายนี มะลี)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวฟาราห์ เจ๊ะนิ
ลูกจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผอ.กองช่าง
โทร : 0831957845
(ว่าง)
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายตอฮา เจะแว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายสับรี อาแซ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอัสมาดี มาหะมะ )
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอาหะมะ ดอเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวสิริขวัญ เพ็ชรดี)
ผู้ช่วยงานช่างโยธา
(นายฮาฟิต มะยูดา)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวซูไรดา สะอิ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวอัสรานี เจะเลาะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอาลี มาน๊ะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ