messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0847479020
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวซานีซา หะยีวาเตะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวอัลฟา โตะละ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมะเปาซี นาเซ)
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
(นายอภิชาติ แวดามิ)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายสับรี หะมะ)
คนงานทั่วไป
(นายฮานี สาและ)
ผู้ช่วยงานการศึกษา
(นายสุไลมาน สูดิง)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)
ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน
(นายโมฮาหมัด เจ๊ะเลาะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมายีหย๊ะ มะเด็ง)
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
(นางสาวณัฐสุดา ดินแดง)
ผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคล
(นางสาวฮาอีละห์ นาเซ)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวกุลิสรา นุ้ยแก้ว)
อาสาสมัครบริบาล

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง