องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3420
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1