องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการบริหารความเสี่ยง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น LEC poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1685
insert_drive_file คู่มือการคัดแยกขยะ (3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file หนังสือ ว115 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1