ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น LEC poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือการคัดแยกขยะ (3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file หนังสือ ว115 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21