ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
play_arrow คู่มือประชาชน
description การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
description การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
description การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
description การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
description การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
description การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
description การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
description การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
description การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
description การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
description การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
description การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
description การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
description การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73