ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง