ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของ อบต. หมายเลขทะเบียน บต ๖๐๑๐ ปัตตานีจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง