ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารแฟ้มแขวน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง