ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการ รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง