ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง B/T ๒๐๕-๗๐-๑๕ ) เพื่อใช้กับรถยนต์ของ อบต. ทะเบียน กต ๙๖๑ ปัตตานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๓-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง