ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง