ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง