ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง