ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเลือกตั้ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง